BAS Бухгалтерія. Опис типового продукту автоматизації.

BAS Бухгалтерія. Опис продукту автоматизації бізнесу.

BAS Бухгалтерія — програмний продукт, призначений для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку. Включає в себе саму платформу та конфігурацію, правило ведення обліку налаштоване в конфігурації. Підготовка регламентованої звітності, надання послуг, виробництво, бухгалтерський та податковий облік ведеться згідно чинного законодавства України.

BAS бухгалтерія вирішує основні завдання підприємства: виписка первинних документів, облік продаж тощо. В BAS бухгалтерію входить план рахунків бухгалтерського обліку згідно Наказу Міністерства Фінансів України, склад рахунків, аналітичний, валютний, кілкісний обліки. Користувачі BAS бухгалтерії можуть самостійно створювати субрахунки та розрізи аналітичного обліку.Відображення господарських операцій в обліку BAS бухгалтерії — введення документів конфігурації, які відповідають первинним бухгалтерським документам. Звичайно ж, можливе введення окремих проводок. Типові операції використовуються для групового введення проводок.

BAS Бухгалтерія. Ведення обліку діяльності кількох організацій.

BAS Бухгалтерія дозволяє вести облік на кількох організаціях. Облік можливо вести як в окремій інформаційній базі, так і в загальній. В ролі окремої організації може виступати і фізична особа підприємець.

BAS Бухгалтерія. Облік товарно-матеріальних цінностей.

Оцінка матеріально-виробничих запасів здійснюється такими способами:

 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів(ФІФО);
 • за середньою собівартістю;
 • за ціною продажу з застосуванням середнього відсотка націнки;

BAS Бухгалтерія. Складський облік.

Складський облік ведеться як кількісний — оцінка товару чи матеріалу не залежить від складу отримання, так і кількісно-сумовий облік.Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає необхідності.  Для кожного складу можливо призначити матеріально відповідальну особу. Інвентаризація запасів робиться як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

В BAS бухгалтерії автоматизовано

 • облік торговельних операцій: надходження, реалізація товару і послуг. Підтримується оперативне відображення роздрібної реалізації, відображення продажів за результатом інвентаризації, також використовуються декілька типів цін;
 • Повністю автоматизований облік комісійної торгівлі;
 • Облік операцій з тарою (автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями).

BAS Бухгалтерія. Облік банківських та касових операцій.

В BAS бухгалтерії реалізований облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій – введення і друк платіжних доручень, прибукових та видаткових касових ордерів. Операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок, отримання готівки за грошовим чеком, придбання та продаж іноземної валюти, виплати заробітньої плати, перерахування податків і внесків із заробітньої плати.

BAS Бухгалтерія. Облік розрахунків з контрагентами.

BAS бухгалтерія дозволяє вести облік розрахунків з постачальниками та покупцями в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці з операцій розраховуються автоматично.

BAS Бухгалтерія. Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів.

Облік основних засобів і нематеріальних активів ведеться згідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Автоматизовано операції надходження, прийнаття на облік, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка.

BAS Бухгалтерія. Облік виробництва.

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

BAS Бухгалтерія. Облік напівфабрикатів.

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

BAS Бухгалтерія. Облік непрямих витрат.

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО 16 “Витрати”.

BAS Бухгалтерія. Облік заробітної плати та кадровий облік.

Облік руху персоналу, включаючи облік співробітників за основним місцем роботи і за сумісництвом, зокрема внутрішнім ведеться в BAS бухгалтерія. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

Автоматизовано:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
 • депонування
 • розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
 • формування відповідних звітів (за ПДФО, за ЄСВ)

Ведення обліку розрахунків із персоналом на субрахунках рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” можливе як за кожним працівником, так і зведено за усіма.

Ведеться облік особових рахунків співробітників у рамках зарплатних проектів. Оформлення виплати можливе будь-якому співробітнику як через банк, так і через касу. Під час заповнення відомості в банк за зарплатним проектом проводиться відбір співробітників тільки в рамках цього проекту.

Під час виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • людей з інвалідністю
 • пенсіонерів

Спрощений кадровий облік

Опція спрощеного кадрового обліку передбачає внесення інформації (місце роботи співробітника, плановий оклад, тощо) безпосередньо в картку співробітника. Можна не створювати кадрові документи. Але у разі ведення спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. За необхідності, під час роботи можна перейти від спрощеного до повного кадрового обліку.

Спрощений облік нарахувань

Спрощений облік нарахувань є можливим лише у разі вибору опції ведення спрощеного кадрового обліку. В цьому випадку інформація про нарахування співробітника відображається в документі одним рядком (без необхідності зазначення додаткових реквізитів). Обмеження режиму полягає в використанні тільки окладу по днях, індексації, нарахувань фіксованою сумою та відсутністю перехідних нарахувань. Перехід до ведення повного обліку можливий у будь-який момент без необхідності конвертації даних.

BAS Бухгалтерія. Підтримка різних схем оподаткування.

В BAS Бухгалтерії підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість
 • податок на прибуток без податку на додану вартість
 • єдиний податок і податок на додану вартість
 • єдиний податок без податку на додану вартість
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб

Облік ПДВ

BAS Бухгалтерія дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази (“першої події”) з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 Податкового Кодексу України.

Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік основних засобів і нематеріальних активів для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

За даними податкового обліку автоматично формується “Декларація з податку на прибуток”.

Єдиний податок

BAS Бухгалтерія підтримує облік за спрощеною системою оподаткування.

Програма дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку.

Автоматично формуються “Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності”, а також Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

BAS Бухгалтерія. Завершальні операції періоду.

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу BAS Бухгалтерії входить набір довідок-розрахунків, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: “Розподіл непрямих витрат”, “Переоцінка валютних коштів” та інші.

BAS Бухгалтерія. Стандартні бухгалтерські звіти.

BAS Бухгалтерія надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

BAS Бухгалтерія. Регламентована звітність.

В “BAS Бухгалтерію” включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Нагадуємо, що підтримка оновлень Бухгалтерія для України 2.0 припинилась 5 березня 2021 року після закінчення звітності за 2020 р. 

*Інформація публікується з ціллю ознайомлення. Детальніше на https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-accounting/

UNAS – Надійний супровід бізнесу.

програма 1С, програмне забезпечення, BAS бухгалтерія, 1C, аудит 1с, 1С 8.3, 1С Україна, Управління невеликою фірмою, Управління торговим підприємством, BAS erp, erp, xml, інтеграції, accounting software, впровадженння 1С, супровід бізнесу, бухгалтерське пз, автоматизація бізнесу, створення бізнесу, бухгалтер, с1 програма, 1 с предприятие, 1с программист, 1с предприятие, 1с програміст, бухгалтерські програми, юнас, unas, юнас іф, unasif, unas if

Більше новин

Виникли запитання?

Ми завжди раді надати консультацію